KOMBINERET
UNGDOMSUDDANNELSE

Den korte vej til job og uddannelse for dig,
der gerne vil og kan gennemføre
en uddannelse på 2 år

OM UDDANNELSEN SOM ERHVERVS-ASSISTENT

 • KUU er en 2-årig praktisk uddannelse, fordelt på 4 moduler af 20 ugers varighed
 • Uddannelsen er for dig, der er under 25, og har afsluttet 9. klasse.
 • Uddannelse består af 3 dele, som du skal bestå for at gennemføre uddannelsen:
  • Værkstedsundervisning med afsluttende værkstedsprøve
  • 2 fag på EUD D-niveau
  • Op til 8 ugers erhvervstræning pr. modul, min. 10 uger ialt
 • Efter afsluttet uddannelse, er målet at du enten er i job eller i uddannelse.

Du kan optages på KUU, hvis

 • Du er under 25 år og har afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende.
 • Du ikke har gennemført en ungdomsuddannelse
 • Er motiveret for at uddanne dig praktisk og fagligt

For at blive optaget, skal du:

 • Have en samtale med din UU-vejleder, hvor I sammen finder ud af, om uddannelsen passer til dig og dine behov. Find din UU-vejleder her
 • Til samtale med en kontaktperson på den uddannelse, du gerne vil gå på.

UDDANNELSEN

Uddannelsen består af en række fælles faglige fag samt værkstedsfag indenfor det erhvervstema, du vælger.

På KUU Nordøstsjælland kan du vælge mellem 3 erhvervstemaer:

 • Mad & Salg
 • Klargøring af biler
 • Service i virksomheder og offentlige institutioner

ERHVERVSTEMAERNE

Service i virksomheder og offentlige institutioner

Service er noget, vi gør for andre mennesker,  – uanset om det er med ble, skovl eller netværkskabler

Mad og Salg

Følg din mavefornemmelse, og bliv madglad på køkkenlinjen

Klargøring af biler

Du behøver ikke elske biler for at blive ’klargører’ – men du kommer nok til det

Værkstedsfag på erhvervstemaerne

Samarbejdslære:
Kommunikation på arbejdspladser og samarbejde om løsning af opgaver
– se mere herunder.

Arbejdspladslære:
Arbejdsmarkedsforhold og arbejdspladskultur
– se mere herunder.

Erhvervslære:
Fagsprog, værktøjer og metode
– se mere herunder.

Samarbejdslære:

Formålet med faget er, at eleven opnår viden om gældende normer og kulturer
på arbejdsmarkedet og på arbejdspladsen med fokus på elevens valg af beskæftigelsesprofil.

Eleven opnår viden om og forståelse for egen rolle og indflydelsesmuligheder
på arbejdsmarkedet. Undervisningens fokus er udvikling
af elevens selvtillid, evne til at vælge, selvkompetence og handlekompetence.

Målet er, at eleven kan:

 • forklare betydningen af mødetid, tiltaleform, personlig hygiejne og personlig
  fremtræden på en arbejdsplads,
 • søge og anvende viden og informationer til at disponere og træffe valg,
 •  anvende forståelse for, hvad der skaber en produktiv og inkluderende arbejdspladskultur
  og
 • anvende viden om grundlæggende arbejdsmarkedsforhold til at formidle og
  diskutere aktuelle arbejdsmarkedsmæssige problemstillinger.

Arbejdspladslære:

Formålet med faget er, at eleven lærer at kommunikere og samarbejde med
andre for at kunne løse en enkel og konkret arbejdsopgave. Undervisningens
fokus er udvikling af elevens relationskompetence, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, evne til at indgå i demokratisk funderede fællesskaber, lede simple arbejdsprocesser og tage følgeskab under andres ledelse samt konflikthåndtering.

Målet er, at eleven kan:

 1. modtage og forstå anvisning til en arbejdsopgave,
 2. samarbejde med andre om løsning af arbejdsopgaver,
 3. fungere i forskellige samarbejdssituationer,
 4. anvende konfliktløsningsværktøjer,
 5. forholde sig til egen rolle og indsats i konkrete arbejdsopgaver, der udføres
  i samarbejde med andre og
 6. forholde sig til, hvordan indflydelse kan opnås i demokratisk funderede
  fællesskaber.

Erhvervslære:

Erhvervslære Formålet med faget er, at eleven udvikler praktiske kompetencer i en erhvervsfaglig kontekst i eksempelvis et værksted, et køkken, en klinik eller
som erhvervstræning. I undervisningen fokuseres der på udvikling af elevens arbejdspladskompetence og begyndende faglig rutine inden for et beskæftigelsesområde.

Målet er, at eleven kan:

 1. indgå på en arbejdsplads, herunder forstå omgangstonen og indgå i kollegiale
  fællesskaber,
 2. modtage og udføre en arbejdsopgave,
 3. anvende almindelige fagudtryk og kommunikere om enkle faglige problemstillinger med kolleger, andre elever og i forskellige kunderelationer,
 4. anvende viden om faglige begreber og standarder inden for den valgte beskæftigelsesprofil,
 5. anvende grundlæggende metoder og processer inden for den valgte beskæftigelsesprofil,
 6. anvende værktøjer, materialer og udstyr inden for den valgte beskæftigelsesprofil
  og
 7. selvstændigt løse enkle faglige problemstillinger inden for den valgte beskæftigelesprofil

Kompetencegivende fag

I de kompetencegivende fag kan du få prøvebeviser og deltagerbeviser.

Du får faget afsætning. Du lærer om, hvordan du kan sælge varer. Du lærer, hvad du skal sige. Du lærer om leverandører, om kunder, om konkurrenter og markedsføring.

Du får dansk, og du kan få andre fag og kurser fra erhvervsuddannelserne som: matematik, engelsk, IT, førstehjælp og brand, hygiejnekursus, mm.

Afsætning

I Afsætning undervises der fra F til D niveau over 1 ½-2 år.
Der er halvårlige modulprøver.
Faget afsluttes med eksamen EUD-D-niveau

 1. Identificere grundlæggende afsætningsforhold på forskellige markeder.
 2. Anvende simple afsætningsøkonomiske modeller i brancherelevante sammenhænge.
 3. Anvende grundlæggende viden om konkrete virksomheders omverdensforhold, udbud og efterspørgsel og at begrunde afsætning og markedsføring i enkle, brancherelevante sammenhænge.
 4. Forklare begrebet Branding
 5. Bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende markedsforhold.

Dansk

I dansk undervises der fra F til D niveau over 1 ½ – 2 år.
Der er halvårlige modulprøver.
Faget afsluttes med eksamen EUD-D-niveau.

 1. Eleven kan kommunikere reflekteret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation
 2. Eleven kan diskutere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over forskellige former for kommunikation
 3. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, informationssøgning og formidling
 4. Eleven kan skelne mellem, reflektere over og vurdere virksomheders interne og eksterne kommunikation
 5. Eleven kan forklare sproglige normer i diverse kontekster indenfor erhverv, uddannelse og samfund

Erhvervstræning

Erhvervstræningen finder sted i en virksomhed, organisation eller forening i nærheden af din skole.

Erhvervstræningen vil vare mellem 1 uge

Forløbet giver dig indblik i dagligdagen på en arbejdsplads, og den klæder dig på til at vælge den beskæftigelse, du vil have i fremtiden.

VÆRKSTEDS PORTFOLIER

Arbejdsportfolio
I værkstedsfagene samler du materiale i et arbejdsportfolie, der dokumenterer de kompetencer, du har opnået på uddannelsen. Mappen kan fx indeholde arbejdspapirer, produkter, fotografier, tekster og videooptagelser, som du laver ud fra de projekter, du laver på uddannelsen.

Tager du beviser og certifikater som en del af uddannelsen, indgår de også.
Portfoliomappen kan du bruge, når du søger arbejde.

På hvert modul laver du et antal arbejdsportfolier.

Præsentationsportfolio
En måned før modul-prøven udvælger du et tema sammen med din værkstedslærer, som du fordyber dig i, og skal bruge som prøveoplæg og dermed præsentationsportfolio til modulprøven.
Prøvens varighed er ½ time og bedømmes med bestået eller ikke bestået.

 

Afsætning

I Afsætning undervises der fra F til D niveau over 1 ½-2 år.
Der er halvårlige modulprøver.
Faget afsluttes med eksamen EUD-D-niveau. Prøveform B.

Dansk

I dansk undervises der fra F til D niveau over 1 ½ – 2 år.
Der er halvårlige modulprøver.
Faget afsluttes med eksamen EUD-D-niveau. Prøveform B.

 

EUD Grundfagsbekendtgørelse Afsætning

EUD Grundfagsbekendtgørelse Dansk 150519-DK-final

Ordensregler for Kombineret Ungdomsuddannelse Nordøstsjælland

Når du har valg at være elev på kombineret ungdomsuddannelse nordøst, har du pligt til:

 • At møde hver dag og komme til tiden.
 • At ringe til din kontaktperson hver morgen mellem kl. 8.15 -8.30 ved sygdom
 • At deltage aktivt i det daglige arbejde, arbejdsfællesskabet og aktiviteterne.
 • At være en god kammerat.
 • At tale dansk, så ingen føler sig uden for
 • At have medansvar for at holde skolen pæn og ren.
 • At sige nej til mobning – også på de sociale medier.
 • At acceptere, at mobiltelefoner ikke må forstyrre undervisningen.
 • At overholde kun at ryge, hvor dette er tilladt og når det er tilladt. Det gælder både, hvis du ryger cigaretter eller E. cigaret.
 • Ikke at besidde, sælge, bruge eller indtage euforiserende stoffer eller alkohol på, eller i nærheden af skolens bygninger og områder.
 • At du er en god repræsentant for din skole og uddannelse, når du er i erhvervstræning, på ekskursioner og andet ud af huset.
 • At acceptere, at din uddannelse afbrydes, hvis du ikke følger ovenstående regler.

Godkendt maj 2015

SU

Uddannelseen er SU-berettiget. Du kan få SU, når du er fyldt 18 år.
Du kan få hjælp til at søge.

 

Ungdomskort

Du er også berettiget til at få ungdomskort.

 

SPS Støtte

I vise tilfølde er der mulighed for SPS-støtte. (Særlig pædagogisk støtte)

Erhvervsassistent til mad og service

Følg din mavefornemmelse, og bliv madglad på køkkenlinjen

Erhvervsassistent til klargøring af biler

Du behøver ikke elske biler for at blive ’klargører’ – men du kommer nok til det

Erhvervsassistent til service i virksomheder og offentlige institutioner

Service er noget, vi gør for andre mennesker,  – uanset om det er med ble, skovl eller netværkskabler